Podnikateľská misia do Nórska

Dátum: 
streda, 30. september 2020
Miesto: 
Oslo, Nórsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Michal Wuketich, E: wuketich@sario.sk, T: +421 908 978 629

Podnikateľská misia do Nórska  2020 je ZRUŠENÁ!

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v septembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Osla, Nórsko  pri príležitosti podujatia Oslo Innovation Week 2020.
 
Cieľová skupina
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Cieľ misie
Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov.

Potenciálne sektory
Výskum a inovácie. Vítaná je tiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o predmetné teritórium.
 
Cieľom podujatia Oslo Innovation Week je nájsť prielomy v  podnikaní, technológiách a inováciách za účelom podpory udržateľných globálnych zmien. Toto podujatie zoskupuje podnikateľov, technologických odborníkov, investorov, vplyvných pracovníkov, nadšencov a lídrov, aby spolupracovali, riešili globálne výzvy a napredovali v ich riešení. Podujatia sa ročne zúčastňuje v priemere 140 popredných medzinárodných ako aj miestne začínajúcich start-upov, organizácií, inštitúcií verejného sektora alebo skrátka odhodlaných jednotlivcov a expertov v oblasti rozvíjajúcich sa technológií.
 
Priebeh Oslo Innovation Week zabezpečuje mesto Oslo a organizácia Innovation Norway v spoluprácii s Oslo Business Region. Prostredníctvom vyše 50 podujatí spája táto iniciatíva ročne viac ako 11 000 technologických odborníkov z celého sveta. Presná agenda a harmonogram na rok 2020 budú zverejnené niekedy v mesiaci máj a priebežne aktualizované. 

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
  • organizácia B2B stretnutí s relevantnými nórskymi obchodnými partnermi
  • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí
  • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • návšteva nórskej spoločnosti (upresní sa)
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
  • pobytové náklady
  • transfer do teritória
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
Do Nórska si nemusíte vybavovať víza. Bude vám stačiť platný občiansky preukaz. Platnosť občianskeho preukazu musí byť minimálne 6 mesiacov po návrate.

FORMULÁR PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU

V prípade Vášho záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podnikateľskú misiu Vás budeme informovať.