Podnikateľská misia na Taiwan

Podnikateľská misia na Taiwan
Dátum: 
03 - 09 jún 2023
Miesto: 
Taiwan, Taipei
Organizátor: 
SARIO, MH SR, Taipei Representative office
Kontakt: 

Michal Dutko, E: michal.dutko@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)  v spolupráci s Taipei Representative office a Ministerstvom hospodárstva SR plánuje zorganizovať podnikateľskú misiu na Taiwan, Taipei v termíne 3. - 9. jún 2023 s cieľom nadviazania novej spolupráce s taiwanskými partnermi.
 
Prioritným cieľom podnikateľskej misie je  oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce s taiwanskými partnermi.

Sektorové zameranie a cieľová skupina
 • IKT
 • strojársky priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 •  Udržateľné zdroje
 
NÁVRH PROGRAMU PODNIKATEĽSKEJ MISIE
Program misie bude upresnený po ukončení registrácie
 • individuálny prílet do teritória, ubytovanie (každá spoločnosť si hradí náklady na ubytovanie, transport a stravu v predbežne dohodnutej paušálnej výške 300 eur a letenku sama, SARIO odporučí hotely)
 • Obchodno-investičné fórum s potenciálnymi taiwanskými partnermi a obchodnými komorami
  •  krátke predstavenie každej jednej slovenskej spoločnosti
  •  Úspešné príbehy slovenských firiem podnikajúcich na Taiwane
  •  B2B s dopredu dohodnutými taiwanskými partnermi
 • Prezentácia investičných príležitostí na Slovensku pre taiwanských investorov  
 • Návšteva vedecko-výskumných parkov
 • Konzultácie s Ministerstvom hospodárstva Taiwanu
 • Prípadné návštevy v teréne alebo individuálny networking
 
V rámci podnikateľskej misie bude z taiwanskej strany a Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei zabezpečené:
 • preprava v rámci teritória
 • organizácia biznis fóra
 • vyhľadanie relevantných zahraničných obchodných partnerov na rokovanie priamo v teritóriu
 • odporučenie ubytovania
 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov
 • asistencia zamestnancov SARIO a Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • letenky (cena však bude stropovaná do 1000 eur)
 • ubytovanie, strava a preprava (predbežne prisľúbená paušálna výška úhrady 300 eur)
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bude otvorená do 14. apríla 2023.

Registrácia

SARIO si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať program, ako aj odporučiť najvhodnejšie podnikateľské subjekty Ministerstvu hospodárstva SR.