×
28.03.2023 - 29.03.2023

Pravidlá INCOTERMS® 2020 (webinár)

Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Dodacie podmienky v zahraničnom obchode (pravidlá INCOTERMS® 2020).  
 
  • Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Rast globálnej ekonomiky umožnil podnikateľským subjektom lepší prístup na celosvetové trhy. So zvyšovaním objemu a zložitosti globálneho obchodu však rastie aj možnosť vzniku rôznych nedorozumení a nákladných sporov, keď nie sú kúpne zmluvy pripravené s náležitou starostlivosťou.
S cieľom uľahčiť realizáciu zahraničnoobchodných transakcií boli Medzinárodnou obchodnou komorou vypracované pravidlá, ktoré poznáme pod značkou INCOTERMS®.

Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni a ktorí chcú kvalitnejšie zvládnuť úlohy v rámci týchto procesov. Jeho cieľom bude oboznámiť podnikateľov s pravidlami INCOTERMS® v takom rozsahu, aby ich vedeli správne aplikovať všetci účastníci procesov obchodnej výmeny tovarov na medzinárodnej úrovni a zároveň poskytnúť informácie o prepojení dodacích podmienok s colnými formalitami.

Program webinára

Lektorom webinára bude skúsený odborník na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník.

 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 21. marca 2023.

Registrácia

 

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.
 

NA STIAHNUTIE