×
13.06.2023

Pravidlá transferového oceňovania pre rok 2023 a skúsenosti z daňových kontrol

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Pravidlá transferového oceňovania pre rok 2023 a skúsenosti z daňových kontrol"
 
  • Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Problematika transferového oceňovania je stále viac diskutovanou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Táto téma je aktuálna pre spoločnosti, ktoré majú obchodné vzťahy s inými spoločnosťami v rámci skupiny podnikov. Problematika transferového oceňovania sa stáva aktuálnou vzhľadom na to, že daňové úrady posledné roky zameriavajú svoju kontrolnú činnosť aj na túto oblasť.

Cieľom pripravovaného webinára je priblížiť jeho účastníkom právne predpisy pre oblasť transferového oceňovania; rozsah jednotlivých typov dokumentácií k transferovému oceňovaniu, ako aj  vysvetliť, aké má daňový subjekt možnosti pri výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania. Účastníkom budú vysvetlené vybrané pravidlá transferového oceňovania prostredníctvom praktických príkladov z reálnych situácií. V druhej časti webinára sa lektori zamerajú na skúsenosti z daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie. Poskytnú informácie o aktuálnych trendoch, priebehu daňových kontrol, vysvetlia dôkazné bremeno daňového subjektu, ako aj o spôsob výpočtu dodatočnej dane.
Webinár budú lektorovať skúsení odborníci na dané oblasti Frederika Totkovič LL.M., daňový konzultant, a Ing. JUDr. Peter Schmidt, daňový poradca poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.


REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 6. júna 2023.

Registrácia


Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE