Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku

Dátum: 
streda, 22. jún 2022
Miesto: 
Palace Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22, Žilina
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pripravuje seminár Exportnej akadémie na tému Právne a daňové otázky podnikania
v Nemecku
. 

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Zaujíma vás právne a daňové prostredie v Nemecku? Poznáte všetky náležitosti, ktoré musíte splniť, ak vysielate slovenských pracovníkov do Nemecka? Viete, čo všetko je nutné rešpektovať, ak uzatvárate zmluvy s nemeckým partnerom? Viete sa orientovať v problematike  registrácie na nemeckom daňovom údade a podávania nemeckých DPH hlásení?
Odpovede na tieto a mnohé ďalšie právne a daňové otázky súvisiace s podnikaním na nemeckom trhu sa dozviete na pripravovanom seminári, a to od odborníčky na túto oblasť zo spoločnosti ProfiDeCon, JUDr. Patrície Tóthovej, LL.M.

Seminár je určený malým a stredným podnikateľom so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí pôsobia na nemeckom trhu alebo plánujú svoju expanziu na tento trh, zamestnávajú Slovákov v Nemecku,  prípadne ich nemecký trh zaujíma.

REGISTRÁCIA 
Registrovať sa môžete do 14. júna 2022.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.