Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0

Dátum: 
26 okt 2020 - 17 január 2021
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 
Alexandra Gačevičová, E: alexandra.gacevicova@sario.sk, T: +421 910 828 214
SARIO Služby v oblasti podpory transferu technológií a výskumu 

Zapojte sa do 3. ročníka projektu Praxi pre univerzity, riešenia pre firmy!

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so
šiestimi fakultami z celého Slovenska spúšťa 3. ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0 zameraný na prepájanie firiem a univerzít.
 
Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná a prináša:
 • univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou a získať podporu pre svoj výskum a vývojov.
 • firmám príležitosť nájsť a vychovať si nové talenty a využiť kapacity univerzít pre svoju inovačnú činnosť.
 • študentom možnosť nadobudnúť praktické zručností a dostať sa do kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom.
 
V rámci projektu majú firmy možnosť do 17. januára 2021 predkladať:
 1. témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť
 2. ponuky stáží pre študentov
 3. návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou
 
SARIO na základe týchto tém spáruje jednotlivé firmy s fakultami a usporiada online matchmaking podujatia, na ktorých budú môcť výskumníci, profesori a študenti nadviazať priamy kontakt s predstaviteľmi firiem a naštartovať spoluprácu na navrhovaných témach.
 
Do 3. ročníka projektu sú zapojené:
 • Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Prírodovedecká fakulta - Katedra molekulárnej biológie Univerzity Komenského v Bratislave
 • Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
 • Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach 
 • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

Ak máte záujem zapojiť sa do projektu, kontaktujte manažérku agendy služieb v oblasti prepájania univerzít s firmami Alexandru Gačevičovú,
Email: alexandra.gacevicova@sario.sk, T: +421 910 828 214