Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 4.0

Dátum: 
štvrtok, 30. september 2021
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Agentúra SARIO sa dlhodobo usiluje podporiť rast investícií s vyššou pridanou hodnotou a proaktívne reagovať na výzvy, ktorým firmy na Slovensku čelia.
 
Jednou z výziev je nízka dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá môže byť bariérou pri rozvoji inovatívnych firiem a brzdí prechod k vedomostnej ekonomike a priemyslu 4.0.
 
Napriek kvalitnej práci pedagógov, zručnosti absolventov nedostatočne reflektujú potreby pracovného trhu, čo je dôsledkom nedostatočnej spolupráce univerzít s praxou. Univerzitám ako aj malým a stredným podnikom často chýbajú personálne kapacity a financie na rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce.
 
Preto sa agentúra SARIO rozhodla využiť svoju širokú sieť kontaktov a expertízu v prepájaní subjektov za účelom kooperácie a pripravuje už 4.ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorý je zameraný na podporu prepájania univerzít s praxou. Zhodnotenie ostatného ročníka nájdete tu.
 
Spolupráca firiem a univerzít je vzájomne výhodná a prináša:
  • univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou, atraktívnejšie pracovné prostredie pre výskumníkov, publicitu a pozitívny imidž,            
  • študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi,
  • firmám príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických problémov.
 
Neváhajte a zapojte sa aktívne do aktuálne pripravovaného ročníka.
Účasť na projekte si nevyžaduje žiadnu byrokraciu, podmienky účasti sú flexibilné a služby SARIO sú bezplatné!
 
Akou formou sa môžete zapojiť?
  • návrh témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť,
  • ponuky stáží pre študentov,
  • vytipovaním oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou

Prečo sa zapojiť?
Získate možnosť nadviazať nové partnerstvá, podchytiť si mladé talenty, spropagovať sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami a navyše Vám spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti aj v oblasti inovácií a výskumu.
 
Ako to funguje ?
Agentúra SARIO spáruje predložené témy od firiem s fakultami a usporiada online matchmakingové podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť nadviazať priamy kontakt a naštartovať spoluprácu.  Vyplňte online formulár do 17. septembra 2021.
 
Kontakt: barbora.szepeova@sario.sk, nikola.kmecova@sario.sk