×
01.11.2021 - 15.01.2022

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 4.0

Cena
bezplatne
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Barbora Szepeova, barbora.szepeova@sario.sk, mobil: +421484152304

Agentúra SARIO sa dlhodobo usiluje podporiť rast investícií s vyššou pridanou hodnotou a proaktívne reagovať na výzvy, ktorým firmy na Slovensku čelia.
 
Jednou z výziev je nízka dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá môže byť bariérou pri rozvoji inovatívnych firiem a brzdí prechod k vedomostnej ekonomike a priemyslu 4.0.
 
Napriek kvalitnej práci pedagógov, zručnosti absolventov nedostatočne reflektujú potreby pracovného trhu, čo je dôsledkom nedostatočnej spolupráce univerzít s praxou. Univerzitám ako aj malým a stredným podnikom často chýbajú personálne kapacity a financie na rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce.
 
Preto sa agentúra SARIO rozhodla využiť svoju širokú sieť kontaktov a expertízu v prepájaní subjektov za účelom kooperácie a pripravuje už
4. ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorý je zameraný na podporu prepájania univerzít s praxou. Zhodnotenie ostatného ročníka nájdete tu.
 
Spolupráca firiem a univerzít je vzájomne výhodná a prináša:
 
  • firmám príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických problémov
  • univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou, atraktívnejšie pracovné prostredie pre výskumníkov, publicitu a pozitívny imidž,            
  • študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi,
 
Neváhajte a zapojte svoju firmu do aktuálne pripravovaného ročníka.

Účasť na projekte si nevyžaduje žiadnu byrokraciu, podmienky účasti sú flexibilné a služby SARIO sú bezplatné!
 
Akou formou sa môžete zapojiť?
  • návrhmi témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť,
  • ponukami stáží pre študentov,
  • vytipovaním oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou
  • ponukami case studies v rámci výučby predmetov

Prečo sa zapojiť?
Získate možnosť nadviazať nové partnerstvá, podchytiť si mladé talenty, spropagovať sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami a navyše  spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti aj v oblasti inovácií a výskumu.
 
Ako to funguje ?
Agentúra SARIO spáruje predložené témy od firiem s fakultami a usporiada online matchmakingové podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť nadviazať priamy kontakt a naštartovať spoluprácu.  

Univerzity zapojené do 4.ročníka:

Slovenská akadémia vied v Bratislave
• Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
• Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
• Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
• Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene
• Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – Katedra leteckej dopravy
• Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vyplňte online formulár do 14. januára 2022.
 
Kontakt: 
Barbora Szepeova, barbora.szepeova@sario.sk, mobil: +421484152304