×
16.01.2024 - 31.12.2024

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 6.0

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 6.0
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt
Barbora Szepeová, E: barbora.szepeova@sario.sk, T: +421 484 152 304

Agentúra SARIO sa dlhodobo usiluje podporiť rast investícii s vyššou pridanou hodnotou a proaktívne reagovať na výzvy, ktorým podniky na Slovensku čelia. Zručnosti absolventov nedostatočne odrážajú potreby pracovného trhu, čo je dôsledkom neuspokojivej spolupráce akademických inštitúcií s praxou. Agentúra SARIO sa preto rozhodla využiť svoju sieť kontaktov a skúsenosti a vytvorila projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorý sa zameriava na vzájomnú podporu a prepájanie akadémie s praxou.

V čom spočíva hlavná myšlienka projektu?

Cieľom je reflektovať na požiadavky trhu práce v rámci spolupodieľania sa na výučbovom procese, ako aj kooperácia na výskumných aktivitách a projektoch, priniesť nové partnerstvá, príležitosti praxe pre študentov a zdieľať kontakty. Projekt nie je náborovým procesom. Zámerom je naučiť univerzity rozumieť potrebám firiem, firmy naučiť komunikovať s univerzitami a vytvárať zmysluplné partnerstvá.

Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná a prináša:

  • univerzitám a výskumným inštitúciám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou, atraktívnejšie pracovné prostredie pre výskumníkov, publicitu a pozitívny imidž         

  • študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi

  • podnikom príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických zadaní

Akou formou sa môžete zapojiť?

  • navrhnutím tém bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť

  • zapojením sa do výučbového procesu na univerzitách, napríklad v podobe externých prednášok, zadaní seminárnych prác, zadaní projektov, ktoré je možné vypracovať na konkrétnych predmetoch, prípadových štúdiách a podobne

  • vytipovaním oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou / univerzitou / výskumnou inštitúciou

Dodatočnou možnosťou je ponuka stáži, ktoré budú pokryté prostredníctvom online platformy, ku ktorej majú prístup všetci zaregistrovaní študenti z rozličných univerzít  a výskumných inštitúcií naprieč Slovenskom. Ponuky stáži budú taktiež pravidelne propagované cez náš profil na sociálnej sieti Instagram. Momentálne na platforme združuje viac ako 1 600 členov.

V prípade záujmu byť súčasťou projektu sa zaregistrujte do 15. februára 2024.

Po skúsenostiach odporúčame registrovať zástupcu firmy – HR manažéra, HR špecialistu, CEO, zamestnanca, ktorý zodpovedá za náborové procesy a komunikáciu so študentami a akademickými inštitúciami a zároveň bude kontaktnou osobou pre projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. 

Ako bude prebiehať projekt?

Celý proces projektu bude prebiehať v 5 krokoch. Harmonogram projektu si môžete stiahnuť tu.

Ako bude prebiehať kooperačné - párovacie podujatie?

Počas 6. ročníka budeme realizovať podujatie, v rámci ktorého sa pod jednou strechou stretnú všetky zapojené subjekty, t.j. akademická obec, výskumné inštitúcie a firmy. Podujatie sa bude niesť v duchu odborných panelových diskusií, networkingu a následných osobných rokovaní. Konkrétny dátum a miesto upresníme. 

Ako budú prebiehať B2B rokovania? 

V rámci kooperačného podujatia budú realizované rokovania, v rámci ktorých budete mať možnosť priamo komunikovať s kompetentnými zástupcami akademických / výskumných inštitúcií a prediskutovať bližšie informácie ohľadom spolupráce. Prostredníctvom online párovacie systému, ktorý bude vopred zaslaný, si budete môcť časovo rozvrhnúť harmonogram rokovaní. 

Agentúra SARIO zastupuje v rámci uvedených dohôd funkciu mediátora, aby sa spolupráce naštartovali. Do konkrétnych spoluprác s účastníkmi vybranými partnermi za súkromný sektor už nezasahujeme. Rozhodnutia a následne kroky sú už v réžii účastníkov a na spoločnej dohode s danou firmou.