×
26.04.2022 - 27.04.2022

Ročná účtovná závierka a daňové priznanie

Cena
bezplatne
Kontakt

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Dátum konania
  • utorok, 26. apríl 2022, 10.00–12.30
  • streda, 27. apríl 2022, 10.00–12.30
                                                           
Pre koho je webinár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Ročná účtovná závierka a daňové priznanie. 

Jednou z hlavných tém, ktorými sa webinár bude zaoberať, je problematika zostavovania účtovnej závierky a potreby jej overovania audítorom v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Zároveň bude webinár zameraný aj na výklad vybraných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a to v nadväznosti na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prechádzajú pomerne častými zmenami a novelizáciami, pričom niektoré z nich sa zameriavajú práve na daň z príjmov právnických osôb.

Webinár preto prinesie aktuálny pohľad napríklad na to, čo je samotným predmetom dane z príjmov právnických osôb, aká je aktuálna sadzba dane, ako sa určujú preddavky na daň z príjmov právnických osôb, či akým spôsobom je možné umoriť daňovú stratu.

Pomerne veľkou oblasťou, ktorej sa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov venuje, je aj problematika daňovo uznateľných výdavkov. Webinár sa bude venovať aj daňovým výdavkom, ktorých výška je zákonom limitovaná, výdavkom uznateľným až po ich zaplatení, ale aj výdavkom, ktoré nie sú daňovo uznateľné, a teda predstavujú pripočítateľnú položku k základu dane.

S touto témou úzko súvisia aj pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré sa uplatňujú na úroky od prepojených osôb. Zameria sa tiež na daňovú uznateľnosť  rezerv a tvorby opravných položiek k pohľadávkam.

Okrem vyššie uvedených tém sa webinár bude venovať aj problematike účtovných a daňových odpisov majetku, spôsobom vyradenia majetku, či jeho technickému zhodnoteniu.

Cieľom webinára je pomôcť podnikateľom zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky.

Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Ing. Róbert Kalmár z daňovo poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.
 
Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára do 19. 4. 2022.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk