×

Rozvoj dodávateľských reťazcov

Kontakt
„Rozvoj dodávateľských reťazcov“ v rámci  národného projektu 'Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov ' vytvára systém podpory rozvoja dodávateľských reťazcov s cieľom zvýšiť mieru zapájania MSP do nadnárodných dodávateľských sietí.

Cieľom aktivity  je sprehľadniť  dodávateľské reťazce na Slovensku, identifikovať medzery na trhu a zmapovať nevyužitý potenciál firiem etablovaných na Slovensku. Projektový tím navštevuje a spoznáva vybrané malé a stredné podniky a ich výrobné prevádzky. Intenzívna spolupráca prebieha hlavne so spoločnosťami s vyšším rastovým a inovačným potenciálom, ktoré majú predpoklad stať sa súčasťou dodávateľských reťazcov, resp. v nich postúpiť o úroveň vyššie a s firmami, ktoré sú výsledkom zrealizovaného sourcingu.

Agentúra SARIO realizuje národný  projekt 'Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov', v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Kontaktujte projektový tím na adrese rdr@sario.sk a predstavte vašu spoločnosť pôsobiacu v relevantnom odvetví.