×
10.10.2023 - 11.10.2023

Stratégia exportu z pohľadu e–commerce

Stratégia exportu z pohľadu e–commerce
Miesto
webinár
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému 'Stratégia exportu z pohľadu e-commerce'.

Cieľom webinára je ukázať potenciál exportu vďaka online marketingu na zahraničné trhy, zistiť ako sa na export pripraviť, čo by ste mali plánovať, kde si hľadať informácie a dáta, ako pristupovať k nasadzovaniu stránok či produktov na rôznych trhoch a podobne.

Účasťou na webinári získate dobrý základ na to, aby človek vedel začať export plánovať a vedel, čo všetko bude pri tom potrebovať.

Lektorom webinára bude Juraj Sasko, zakladateľ a partner spoločnosti Visibility.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia. 

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE