×
26.04.2023 - 27.04.2023

Tvorba a ochrana duševného vlastníctva firmy (webinár)

Miesto
webinár
Cena
bezplatne
Kontakt

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Tvorba a ochrana duševného vlastníctva firmy. 

Pre koho je seminár určený:
pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami
 
  • streda 26. apríl 2023, 09.00–13.00 (I. časť)
  • štvrtok, 27. apríl 2023, 09.00–13.00 (II. časť)

Existujú len dva zdroje inovácií Vašej firmy: zamestnanci alebo outsourcing. Oba modely majú svoje výhody a riziká. Podcenením manažmentu inovácií môžete stratiť potenciálnu konkurenčnú výhodu. Naopak, štandardizovaním interných procesov a zmluvných klauzúl budú práva duševného vlastníctva na Vašej strane.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s praktickými tipmi ako efektívne chrániť a využívať duševné vlastníctvo pri podnikaní. Lektor, pán Tomáš Klinka, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam a v minulosti pôsobil aj na Úrade priemyselného vlastníctva SR, upozorní tiež nástrahy online marketingu a prevedie Vás procesom registrácie ochrannej známky v zahraničí.
 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 19. apríla 2023 vyplnením registračného formulára.


 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE