×

Základy logistiky

Miesto
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Logistika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každého výrobného, ale aj obchodného podniku. V dnešnom konzumnom svete sa masová výroba stala jedným z hlavných ťahúňov ekonomiky viacerých krajín. Za posledných 20 rokov prebrala logistika mnohé funkcie výroby, intralogistiky a zaradila sa tak medzi významné manažérske funkcie spoločností. Úspešne zvládnutá a nastavená logistika, ako aj jednotlivé logistické procesy sú základom pre dobre fungujúci podnik.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov, ako funguje základná štruktúra logistiky, ako sa riadia jednotlivé sekcie logistiky. Vysvetlené budú všetky funkcie logistiky v podniku, pozornosť sa bude venovať aj distribučnej časti, ako aj cenám za dopravné služby.

Seminár bude lektorovať konateľ a zároveň riaditeľ spoločnosti Logistics Consulting s.r.o. Jozef Kozmér, v minulosti majiteľ dopravnej spoločnosti Videoexpress, ako aj bývalý riaditeľ logistiky v oblasti automotive.
 
Program seminára
09:45 – 10:00     Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00    Logistika vo výrobnom podniku
 • Čo to vlastne tá logistika je?
 • Ako delíme logistiku vo výrobe
 • Nákup
 • Strategické fázy nákupu
 • Výroba
 • Rozdelenie výrobných procesov na základe opakovateľnosti
 • Intralogistika a jej riadenie
12:00 – 12:15     Prestávka
12:15 – 14:00    
 • Predaj - Export
 • Distribúcia
 • Skladovanie
 • Cenotvorba v oblasti dopravy
14:15 – 15:00     Diskusia a individuálne konzultácie
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.“

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 9.5.2019 vyplnením registračného formulára.