×
14.02.2023 - 15.02.2023

Zamestnávanie cudzincov (webinár)

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215 E: jana.jarosova@sario.sk

Potrebujete poradiť v oblasti imigračných služieb a v oblasti získania pobytu v SR pre príslušníkov tretích krajín či registrácii pobytu pre príslušníkov EÚ a EHP?

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Zamestnávanie cudzincov.
Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Na webinári získate informácie týkajúce sa zamestnávania príslušníkov EÚ/EHP, registrácie pobytu občana, povinnosti zamestnávateľov (informačná karta), hlásenia vyslania hosťujúceho zamestnanca, jednotného povolenia na pobyt a zamestnania občana tretej krajiny.

Lektorkou webináru bude pani JUDr. Patrícia Tóthová, ktorá vedie spoločnosť ProfiDeCon, s.r.o., a poskytuje poradenstvo súvisiace s výkonom prác v zahraničí. Špecializuje sa na vysielanie zamestnancov do zahraničia, obchodné právo a imigračné služby.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 7. 2. 2023.
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.
 

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk