×
07.12.2021

Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2022 (webinár)

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323 E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2022". 

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Cieľom webinára je poskytnúť informácie o pripravovaných zmenách, ktoré sa začnú uplatňovať od 1.1.2022. Dôležité zmeny sa pritom dotknú predovšetkým dane z pridanej hodnoty a Daňového poriadku.
V rámci zmien v zákone o DPH bude reč o novej povinnosti platiteľov dane týkajúcej sa oznamovania bankových účtov, o rozšírení ručenia za daň neodvedenú dodávateľom a o možnosti úhrady dane na účet daňového úradu.

V rámci zmien v Daňovom poriadku pôjde okrem iného aj o index daňovej spoľahlivosti a o benefity, ktoré môžu byť s dobrým indexom u daňového subjektu spojené. Bude reč aj o vylúčení nespoľahlivých osôb.
Súčasťou webinára budú aj informácie o zmenách v zákone o účtovníctve s účinnosťou rovnako od 1.1.2022. Budú sa týkať predovšetkým papierovej a hlavne elektronickej formy vedenia účtovníctva a uchovávania dokladov, pričom sa pripravuje výrazné zjednodušenie transformácie dokladov z papierovej do elektronickej formy. Tieto zmeny môžu mať veľký dosah na praktické fungovanie účtovné jednotky.

Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetu podnikateľskej činnosti sa uvedené zmeny dotknú, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im všetky súvisiace otázky.
Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.
 
Program webinára

Registrovať sa môžete do 30. novembra 2021. 

Pre veľký záujem bola registrácia predčasne ukončená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nový termín !

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk