×
11.01.2023 - 12.01.2023

Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023 (webinár) — 2. termín

Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému 'Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023'. 
 
  • Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Dátum konania:
  • streda 11. január 2023, 09.00—12.00
  • štvrtok 12. január 2023, 09.00—12.00


Cieľom webinára je poskytnúť informácie o pripravovaných zmenách, ktoré sa začnú uplatňovať od 1. januára 2023. Dôležité zmeny sa pritom dotknú predovšetkým dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Zmeny nastanú však aj v zákone o účtovníctve, Daňovom poriadku, spotrebných daniach a miestnych daniach.

Z hlavných zmien v oblasti dane z príjmov a DPH s účinnosťou od 1. 1. 2023 možno spomenúť napríklad tieto:
  • zmeny v oblasti transferového oceňovania,
  • nový odpis pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácii,
  • zmeny v daňovom bonuse,
  • zmeny v definícii nevymožiteľnej pohľadávky,
  • sprísnenie podmienok na opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.
 
Zo zmien v oblasti dane z príjmov a DPH s účinnosťou od 1. 1. 2024 spomenieme napríklad nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov či nové povinnosti v oblasti DPH pre poskytovateľov platobných služieb pri predaji tovarov a služieb konečným spotrebiteľom cez e-shopy.
Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých sa novinky dotknú, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky.

Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca.
 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 15. 12. 2022.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk