Investičná pomoc a iné formy pomoci

Slovenská republika poskytuje rôzne formy pomoci pre prichádzajúcich investorov, ale aj už etablované spoločnosti. Regionálnou investičnou pomocou môžu byť podporené nové aj expandujúce, malé aj veľké spoločnosti, v domácom aj zahraničnom vlastníctve, ktoré investujú do nových kapacít v projektoch priemyselnej výroby, centier podnikových služieb (vrátane IT centier) alebo technologických centier. Prioritou je podpora investícií smerujúcich do menej vyspelých regiónov Slovenska a projektov s vyššou pridanou hodnotou.

V súčasnosti je otvorená taktiež výzva zameraná na synergickú podporu projektov podporených investičnou pomocou. Investori, ktorým bola na realizáciu ich projektov udelená investičná pomoc vo forme daňovej úľavy, si môžu na ten istý projekt zažiadať aj o nenávratný finančný príspevok (priama forma pomoci). Príspevky sú poskytované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšou prioritou je podpora investícií v oblasti výskumu a vývoja, preto Slovenská republika zaviedla v roku 2015 tzv. dodatočný odpočet na výskum a vývoj. Tento zvýhodnený daňový režim umožňuje spoločnostiam uplatniť si dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj v hodnote 200%, čo je najvyššia sadzba v regióne.

Viac informácii o týchto podporných mechanizmoch nájdete tu: 


Radi poskytneme našim klientom aj všeobecné informácie týkajúce sa iných foriem podpory, ako sú:
Pre bližšie informácie o formách podpory pre investície nám prosím napíšte na invest@sario.sk.