Dve slovensko-ruské podnikateľské fóra

piatok, 29. november 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, organizovala v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie v Slovenskej republike počas októbra 2019 dve slovensko-ruské podnikateľské fóra, ktoré sa konali pri príležitosti návštev delegácií z Udmurtskej republiky a Permského kraja v Slovenskej republike.  
 
Slovensko-ruské podnikateľské fórum organizované v súvislosti s návštevou Udmurtskej delegácie v Slovenskej republike (7. október 2019) otvorili svojimi príhovormi námestník predsedu vlády Udmurtskej republiky, Michail Chomič, a obchodný zástupca Ruskej federácie v Slovenskej republike, Sergej Stupar. Počas fóra bol slovenským účastníkom prezentovaný obchodný potenciál Udmurtskej republiky ako aj aktivity a záujmy zúčastnených šiestich ruských spoločností, s ktorými malo následne osem prítomných slovenských malých a stredných podnikov možnosť rokovať o perspektívach obchodnej spolupráce. Ruská strana bola informovaná o aktivitách a plánovaných podujatiach agentúry SARIO súvisiacich s trhom Ruskej federácie. Podnikateľské fórum bolo zamerané na sektory elektrotechniky, spracovania kovov, robotizácie a automatizácie, ropného a chemického priemyslu, ako aj na odvetvie stavebného priemyslu.

Počas slovensko-ruského podnikateľského fóra realizovaného pri príležitosti návštevy delegácie z Permského kraja (24. október 2019) mali slovenské malé a stredné podniky možnosť rokovať s predstaviteľmi permských spoločností aktívnych v sférach elektrotechniky, spracovania kovov, automatizácie, chemického priemyslu, odevného priemyslu a výroby baliacich materiálov. Ruská delegácia, pozostávajúca z ôsmych spoločností a vedená viceprezidentkou Permskej obchodno-priemyselnej komory, pani Jelenou Mironovou, mala možnosť rokovať so zástupcami ôsmych slovenských malých a stredných podnikov.

Zúčastnené slovenské MSP získali počas uvedených podnikateľských fór relevantné kontakty pre budovanie vzájomných obchodných vzťahov. Pozitívna odozva so záujmom o ďalšie podujatia SARIO zo strany podnikateľov, ako aj spokojnosť s poskytnutou súčinnosťou SARIO prejavená Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie v Slovenskej republike a Permskou obchodno-priemyselnou komorou potvrdzujú úspešnosť týchto podujatí s vyhliadkou na realizáciu ďalších podobných aktivít v budúcnosti.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje podnikateľské misie v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1. zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možnosti jednotného trhu EÚ. SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať viacero podnikateľských misií, ktoré je možné sledovať na stránke: https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podnikatelske-misie

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.sario.sk/sk/np