×

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

Agentúra SARIO sa dlhodobo usiluje podporiť rast investícii s vyššou pridanou hodnotou a proaktívne reagovať na nove výzvy, ktorým firmy
na Slovensku čelia. Otázka dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily je čoraz častejšie bariérou pri rozvoji inovatívnych firiem.


Firmy a univerzity sú piliermi ekonomického rozvoja. Udržateľný pokrok a konkurencieschopnosť Slovenska v podmienkach rýchleho technologického pokroku nie sú možné bez ich spolupráce. Preto agentúra SARIO uskutočnila pilotný projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, zameraný na ich prepájanie. 

Do projektu sa zapojili 2 fakulty Univerzity Alexandra Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove a 10 slovenských i zahraničných firiem - ZLH plus, LEDeco, REA SLOVTEAM, COMPAAN, MERCHANT, GA Drilling, SKC foundry, Kamea Electronics, GGB Slovakia a Sadlon Technologies. 

V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa na fakultách uskutočnili podujatia, na ktorých firmy študentom predstavili svoju činnosť a ponúkli im témy diplomových prác z praxe, na ktorých môžu spoločne pracovať. Študentom boli rovnako ponúknuté aj možnosti stáží.

Samotné fakulty našli prienik svojich výskumno-vývojových činností so zástupcami firiem z praxe a začali diskusiu o možnosti vytvorenia spoločných projektov a vzájomnej podpore pri budovaní moderného a inovatívneho Slovenska. 

Viac o projekte agentúry SARIO si môžete prečítať na nasledovnom odkaze.