Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0

štvrtok, 29. október 2020
Agentúra SARIO spustila projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) proaktívne reaguje na výzvy, ktorým firmy na Slovensku čelia. Jednou z bariér pri získavaní nových investícií s vyššou pridanou hodnotou, ako aj pri rozvoji slovenských inovatívnych firiem, je dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, pričom zručnosti absolventov univerzít často nereflektujú potreby pracovného trhu.
 
Agentúra SARIO sa preto proaktívne rozhodla využiť svoje kontakty na slovenské podnikateľské subjekty a už po tretíkrát spustila  projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0, ktorý, ako vraví jeho názov, prepája prax s univerzitami.
V rámci projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0 majú firmy možnosť do 10. decembra 2020 predkladať témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré firmy potrebujú riešiť, návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultami, ako aj ponúkať stáže študentom slovenských univerzít.

Agentúra SARIO následne spáruje témy predložené firmami s relevantnými fakultami a  usporiada online kooperačné podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť s firmami nadviazať priamy kontakt a naštartovať svoju spoluprácu. Firmy tak získajú možnosť nadviazať nové partnerstvá s univerzitami, podchytiť si mladé perspektívne talenty, spropagujú sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami a v neposlednom rade im spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti rozvoja v oblasti inovácií a výskumu.
 
Podľa Róberta Šimončiča, generálneho riaditeľa SARIO je spolupráca vysokých škôl a praxe jedným z pilierov vyspelej vedomostnej ekonomiky, pričom Slovensko v štatistikách v tomto ohľade výrazne zaostáva. Prevláda názor, že pre vysoké školy a firmy  je spolupráca niekedy zložitá.  My sme sa ale stretli s veľkým záujmom zo strany firiem aj fakúlt o tento projekt. Spolupráca bola veľmi konštruktívna a veríme, že tomu tak bude i v tomto ročníku.”
 
Do 3. ročníka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0  sa zapojilo 6 fakúlt po celom území SR:  Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Katedra molekulárnej biológie Univerzity Komenského v Bratislave, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Viac informácií o možnostiach zapojenia sa do projektu