Zelené technológie v slovenských mestách - report

streda, 14. apríl 2021
13. apríla 2021 sa uskutočnil webinár Zelené technológie v slovenských mestách v rámci agendy Diverzifikačných služieb SARIO, v ktorom boli otvorené témy zelených technológií (GreenTech ) a ekologických inovácií (Eco-innovations) a ktorý nadviazal na úspešnú sériu webinárov z uplynulých mesiacov. 

Online diskusia sa venovala téme aplikácie zelených technológií najmä v mestách a obciach, ktoré plnia kľúčovú úlohu hlavných zákazníkov a používateľov zelených technológií, keďže priamo alebo prostredníctvom svojich podnikov spracúvajú a triedia odpad, regulujú dopravu v meste, starajú sa o environmentálnu infraštruktúru, mestskú zeleň a ďalšie oblasti.
Cieľom podujatia bolo tiež priblížiť tému zelených technológií firmám pracujúcim v príbuzných oblastiach (energetika, IT, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, mobilita a iné) a poukázať na možnosti, akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v oblasti eko-inovácií.

Prvým vystupujúcim bol Jan Kurka z poradenskej spoločnosti Sustainability Tools (SUSTO), ktorá má za cieľ pomáhať firmám i samosprávam zorientovať sa v prebiehajúcich environmentálnych výzvach a trendoch. Jednou z jej hlavných tém je práve tzv. manažment udržateľnosti miest. Vo svojej prezentácii sa pán Kurka zameral aj na európsky rámec témy udržateľnosti, špecifiká a motivácie pre riešenie témy udržateľnosti práve v mestách a taktiež na novú mapu eko-inovačných nástrojov podpory v SR, ktorej je práve SUSTO autorom.

Druhým hosťom bol Igor Žáček, ktorého firma NiceVisions je kreatívnym dizajnérskym štúdiom, ktoré sa dlhodobo venuje práve trvalo udržateľnej budúcnosti v mestách. Možno ho považovať za priekopníka témy hlbokej prepojenosti urbanizmu na jednej a udržateľnosti na druhej strane. Vo svojom príspevku prezentoval viacero konceptov i reálnych produktov, ktoré právom možno vzhľadom na ich inovatívnosť i kvalitu označiť za nadčasové, pričom mnohé z nich rezonovali alebo rezonujú najmä v zahraničí.

Aká by to bola diskusia o mestách bez zástupcu samosprávy?
Treťou vystupujúcou bola Zuzana Čachová, referentka pre životné prostredie mesta Trenčín, ktorá prezentovala najmä unikátne SMART riešenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho bioodpadu v meste. Trenčín patrí medzi pokrokové samosprávy v týchto témach, čo dokumentuje napríklad aj nedávno vydaná Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín, kde sa nachádza hneď niekoľko konkrétnych už existujúcich budúcich plánov, ktoré z Trenčína chcú urobiť tzv. inteligentné mesto. Viaceré z nich sa týkajú práve zelených tém, pričom nejde len o odpadové hospodárstvo, ale aj o SMART stĺpy verejného osvetlenia, lepšie energetické hospodárenie mesta, nasadzovanie inteligentných vodomerov, či viaceré ďalšie prvky internetu vecí (IoT).

Webinárom sprevádzal konzultant odboru investičných projektov a tímlíder pre Inovačné služby SARIO Marek Kopanický.
-------
Aktivita bola zrealizovaná v rámci Diverzifikačných služieb,  v rámci ktorých sa SARIO zameriava na podporu diverzifikácie slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu. Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO prosím kontaktujte: diverzifikacia@sario.sk