Exportná akadémia

Exportná akadémia v rámci  národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ zabezpečuje školiace, poradenské, tréningové aktivity a sprostredkovanie zručností v oblasti zahraničného obchodu realizáciou proexportne zameraných seminárov. Semináre v rámci Exportnej akadémie budú organizované v regiónoch Slovenska a takisto v centrále SARIO v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Cieľom Exportnej akadémie je zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného obchodu slovenských MSP z radov vývozcov, a tým podporiť ich ďalšiu expanziu na nové a rizikovejšie zahraničné trhy. Proexportné semináre Exportnej akadémie sa zameriavajú na „hard skills“,
t. j. techniky a operácie v zahraničnom obchode, ako aj „soft skills“, napr. negociačné zručnosti v styku so zahraničným partnerom, komunikácia, prezentácia a kultúrne odlišnosti a zvyklosti v záujmových teritóriách. Súčasťou Exportnej akadémie je aj poradenstvo na základe zdieľaných informácií, praktických tréningov a úspešných príkladov z praxe.
 
Harmonogram seminárov Exportnej akadémie s podporou agentúry SARIO