Exportná akadémia

Exportná akadémia v rámci  národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' zabezpečuje školiace, poradenské, tréningové aktivity a sprostredkovanie zručností v oblasti zahraničného obchodu realizáciou proexportne zameraných seminárov. Semináre v rámci Exportnej akadémie budú organizované v regiónoch Slovenska a takisto v centrále SARIO v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Cieľom Exportnej akadémie je zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného obchodu slovenských MSP z radov vývozcov,
a tým podporiť ich ďalšiu expanziu na nové a rizikovejšie zahraničné trhy.

Proexportné semináre Exportnej akadémie sa zameriavajú na 'hard skills',
t. j. techniky a operácie v zahraničnom obchode, ako aj 'soft skills', napr. negociačné zručnosti v styku so zahraničným partnerom, komunikácia, prezentácia a kultúrne odlišnosti a zvyklosti v záujmových teritóriách.

Súčasťou Exportnej akadémie je aj poradenstvo na základe zdieľaných informácií, praktických tréningov a úspešných príkladov z praxe.
 
Harmonogram seminárov Exportnej akadémie s podporou SARIO

27. - 28. 09. 202211. 10. 202225. - 26. 10. 202222. - 23. 11. 2022
  • Odpadové hospodárstvo
06. - 07. 12. 2022
  • Zmeny v daňovej legislatíve od 01. 01. 2023