×
03.10.2022 - 31.10.2023

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 5.0

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Barbora Szepeová, E: barbora.szepeova@sario.sk, T: +421 484 152 304

Agentúra SARIO sa dlhodobo usiluje podporiť rast investícii s vyššou pridanou hodnotou a proaktívne reagovať na výzvy, ktorým podniky na Slovensku čelia.

Nízka dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily je čoraz častejšie bariérou pri rozvoji inovatívnych podnikov a brzdí prechod k vytvoreniu znalostnej ekonomiky a reflektovania podmienok priemyslu 4.0. Až tretina vysokoškolských absolventov pracuje na stredoškolských pozíciách. Podľa zamestnávateľov absolventom chýba dostatočná úroveň odborných vedomostí a schopnosť použiť ich v praxi (Trexima, 2021).

Napriek kvalitnej práci vysokoškolských pedagógov zručnosti absolventov nedostatočne odrážajú potreby pracovného trhu, čo je dôsledkom neuspokojivej spolupráce akademických inštitúcií s praxou.

Podľa prieskumu SAAVŠ (2021) veľká časť končiacich študentov neabsolvovala prax (zahŕňa to aj obdobie pred pandémiou) – až 49 % bakalárov v poslednom ročníku a 29 % študentov končiacich druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Univerzitám ako aj malým a stredným podnikom často chýbajú personálne kapacity a financie na rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce.

Na základe uvedeného, sa agentúra SARIO rozhodla využiť svoju širokú sieť kontaktov a expertízu a prišla s myšlienkou projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, zameraného na vzájomnú podporu a prepájania akadémie s praxou.

Hlavná myšlienka projektu:
Podpora nadväzovania spolupráce firiem s akademickým prostredím. Priniesť nové partnerstvá, príležitosti praxe pre študentov, kontakty a pozitívnu publicitu.

Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná a prináša:

  • univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou, atraktívnejšie pracovné prostredie pre výskumníkov, publicitu a pozitívny imidž            
  • študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi;
  • firmám príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických problémov.

Ako to funguje?
Účasť na projekte si nevyžaduje žiadnu byrokraciu, podmienky účasti sú flexibilné a služby SARIO sú bezplatné!

Proces projektu prebieha v 5 krokoch, ktoré sú popísané nižšie:

  1. Nábor akademických a výskumných inštitúcií naprieč Slovenskom (do konca októbra)
  2. Oslovenie partnerov zo súkromného sektoru a následný zber návrhov na spoluprácu z praxe
  3. Spárovanie ponúk podnikov na spoluprácu s fakultami reflektujúc zameranie  a kapacity akademických a výskumných inštitúcií
  4. Realizácia matchmakingového podujatia za účasti zapojených partnerov projektu a naštartovanie spoluprác (v priebehu februára)
  5. Follow-up (po realizácií matchmakingového podujatia)

Akou formou je možné sa zapojiť?

  • návrh tém bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť
  • zapojením sa do výučby predmetov na univerzitách napríklad formou „case studies“
  • ponuky stáží pre študentov
  • vytipovaním oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou

Prečo sa zapojiť?
Získate možnosť nadviazať nové partnerstvá, podchytiť si mladé talenty, spropagovať sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami a navyše  spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti aj v oblasti inovácií a výskumu.

Z dôvodu tlaku digitalizácie a neustálych zmien sme uvedený projekt pretavili aj do online platformy Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorá združuje cieľové skupiny - študenti-univerzity-výskumníci-firmy - pod jednou strechou. Online platforma je veľmi interaktívna, moderná a umožňuje priamu komunikáciu medzi zaregistrovanými členmi, ktorých je na platforme už vyše 800.

Platforma ponúka možnosti vytvorenia záverečných prác, stáží pre študentov, case studies (aby sa firmy angažovali do procesov vzdelávania a výučby na vysokých školách a ponúkli praktické zručnosti), výskumno-vývojových projektov s cieľom podpory inovácií a výskumu. Na druhej strane univerzity majú možnosť ponúknuť svoje služby pre súkromný sektor.

Momentálne máme na platforme vyše 840 členov, avšak cieľom projektu ako aj vytvorenia platformy je aby sa rozšírilo portfólio zaregistrovaných firiem, ako aj študentov a univerzít. Máme taktiež prvé výsledky vytvorenia spoluprác cez platformu, z čoho sa veľmi tešíme.

REGISTRÁCIA
Zaregistrujte sa vyplnením registračného formulára.

NA STIAHNUTIE