Prepájanie firiem s univerzitami

Systematická podpora investorov a zvyšovanie investícií s vyššou pridanou hodnotou patria medzi strategické ciele agentúry, disponuje bohatou sieťou kontaktov v súkromnom aj akademickom sektore, a zároveň má dlhoročné skúsenosti a prax so vzájomne prospešným spájaním subjektov. 

DÔVOD VZNIKU
Len 13% zamestnávateľov si myslí, že absolventi vysokých škôl sú dobre pripravení na prácu.[1] Podľa prieskumov je spokojnosť investorov s kvalitou akademického vzdelania nízka a rokmi sa znižuje.[2] Podiel inovátorov v národnom hospodárstve rokmi klesá a zaostáva za priemerom EÚ [3]. Slovensko má globálne jeden z najvyšších podielov študentov odchádzajúcich do zahraničia[4], pretože na našich univerzitách nemajú adekvátne podmienky na rozvoj svojho potenciálu. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je nedostatočná spolupráca univerzít s praxou.

Preto Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vytvorila novú agendu zameranú na ich prepájanie, ktorú realizuje prostredníctvom projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. 

Službami v oblasti prepájania firiem s univerzitami sa SARIO usiluje o zlepšenie inovačného ekosystému na Slovensku a budovanie znalostnej ekonomiky napĺňaním 3 hlavných cieľov:
 • Navýšenie transferu technológií a výskumu z akadémie do praxe
 • Stimulácia inovácií v slovenských firmách
 • Zlepšenie praktických zručností absolventov, tak aby reflektovali požiadavky trhu
 
O PROJEKTE
V rámci projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy SARIO prepája firmy s univerzitami nasledovnými formami:
 • Návrh tém bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť
 • Zapojenie do výučbového procesu na univerzitách, napríklad v podobe externých prednášok, zadaní seminárnych prác, zadaní projektov, ktoré je možné vypracovať na konkrétnych predmetoch, prípadových štúdiách a pod.
 • Vytipovanie oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou/univerzitou/výskumnou inštitúciou
 • Ponuka stáží
 

ÚSPEŠNÝ PRÍBEH 
Spoločnosť BioX technologies s.r.o. sa vďaka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy prepojila s Katedrou molekulárnej biológie a genetiky Prírodovedeckej fakulty UK a nadviazala spoluprácu na spoločnom projekte pre Európsku vesmírnu agentúru (ESA). Zároveň uvažujú, že s touto katedrou pôjdu aj do ďalšieho projektu.

POVEDALI O PROJEKTE
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Slovenská technická univerzita v Bratislave) Miloš Čambál, dekan
„Rád by som vyjadril poďakovanie Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) za realizáciu projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0, ktorý vytvoril vynikajúcu možnosť na praktické prepojenie Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave s mnohými priemyselnými podnikmi. Počas týchto matchmaking podujatí vznikli konkrétne návrhy na spoluprácu v oblasti rozvoja praktických zručností študentov fakulty prostredníctvom stáží a riešenia záverečných prác v daných podnikoch, ako aj v oblasti spoločných odborných aj výskumno-vývojových projektov. Bez takéhoto úzkeho prepojenia na prax nemôžu (najmä technické) univerzity efektívne plniť svoje úlohy.“​

IAC Group (Slovakia) s.r.o., Lozorno Plant, Andrea Rebejová, HR Manager, „(...) Je dôležité prepojiť akademický priestor s praxou, komercializovať VaV a zabezpečiť, aby výsledky akademického výskumu našli svoje uplatnenie v praxi. Pre transfer znalostí je vzájomná interakcia medzi univerzitami a firmami veľmi dôležitá. Sme radi, že nám pri výbere partnerov na spoluprácu pomohlo aj SARIO v projekte Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0. Zdieľanie znalostí firiem a univerzít v modernej ekonomike patrí medzi dôležité procesy, ktoré nám môžu priniesť konkurenčnú výhodu. Vychováme si nové talenty, využijeme výskumno-vývojové kapacity univerzít, študentom pomôžeme priamo v závode nabrať praktické skúsenosti. A veríme, že mnoho zo študentov, s ktorými budeme spolupracovať sa zároveň stanú v budúcnosti aj našimi zamestnancami.”

MERCHANT, s.r.o., Tomáš Mlynka, Key account manager „Touto cestou by som sa aj ja Vám, ako aj celému realizačnému tímu SARIO, chcel veľmi pekne poďakovať za príležitosť byť aktívnou súčasťou projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0. Z pohľadu spoločnosti MERCHANT, s.r.o. hodnotíme podobné aktivity ako veľmi dôležité s veľkým potenciálom na budúce zlepšovanie podmienok kooperácie akademickej a súkromnej sféry.“

Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBAKatedra stratégie a podnikania, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave „V zimnom semestri  2022/2023 FM UK Bratislava rozšírila spoluprácu s firmami aj prostredníctvom projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, a to prostredníctvom formulovania zadaní zo strany šiestich firiem, na ktorých bude počas celého semestra pracovať viac ako 50 študentov v rámci predmetu Intrapreneurship (podnikanie). Hlavným zámerom fakulty je pokračovať v inovácii výučby a to aplikáciou moderných metód a prístupov, ktorých zvládnutie si študenti  overia priamo na zadaniach úloh z praxe.
Veríme, že vďaka ochote ako zo strany firiem, tak aj akadémie, aj táto spolupráca prinesie výstupy zaujímavé pre obe strany a pripravíme tak študentov, aby spĺňali v čo najvyššej možnej miere požiadavky praxe.“ 

  AKTUALITY A VÍZIA
  Vzhľadom na dopyt a výsledky projektu sa SARIO v rámci svojich kapacít usiluje ďalej rozvíjať a škálovať agendu prepájania univerzít s praxou. momentálne sa SARIO v tejto sfére zmeriava na nasledovné činnosti:
  1. Mapovanie výsledkov, facilitácia a analýza súčasného stavu vrátane návrhu možných riešení, o ktorých otvára dialóg s Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky a Ministerstvom informatizácie a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako aj Úradom vlády v rámci Plánu obnovy a odolnosti.
  2. Realizácia ďalšieho ročníka projektu: Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 5.0.
  3. Tvorba databázy výskumno-vzdelávacích inštitúcií a podpora budovania inovačného ekosystému v regiónoch v spolupráci so samosprávami.
  4. Ad hoc prepájanie slovenských a zahraničných spoločností s univerzitami pri riešení akútnych problémov, dopytov a investičných projektov.
  5. Vytvorenie jednotnej a funkčnej online platformy na prepájanie akademického sektora s praxou.
  6. Aktívne členstvo v Priemyselnej rade Materiálovo technologickej fakulty STU a v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu Trnavského samosprávneho kraja.
  7. Vybavovanie ad hoc dopytov firiem a univerzít hľadajúcich partnerov na spoluprácu v oblasti VaV. 
  8. Vytvorenie národného projektu financovaného zo zdrojov EÚ, ktorý by nadväzoval na existujúce aktivity SARIO a finančne by podporil implementáciu spoluprác súkromného a akademického sektora sprostredkovaných agentúrou SARIO.

  Výsledky projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 4.0
  Výsledky projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0
  Výsledky projektu Prax pre univerzity riešenia pre firmy 2.0
  Výsledky pilotného projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 

  V prípade záujmu o využije našich služieb, vyhľadanie vhodného partnera na spoluprácu, alebo zapojenie sa do 5. ročníka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy nás kontaktujte.

  KONTAKT
  Barbora Szepeová, barbora.szepeova@sario.sk
   
  [1] Zdroj: Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu, 2018, pwc
  [2] Zdroj: Prieskumu Slovensko- nemeckej obchodnej komory medzi 176 zahraničnými investormi v r. 2017
  [3] Zdroj: European Innovation Scoreboard 2019
  [4] Zdroj: International student mobility: Share of national students going abroad, OECD