×
31.01.2020

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0

SARIO Služby v oblasti transferu technológií a výskumu 
Zapojte sa do 2. ročníka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy!
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so 6 fakultami naprieč Slovenskom spúšťa 2. ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. Projekt je zameraný na prepájanie firiem a univerzít a nadväzuje na úspešný pilotný projekt realizovaný v Trenčianskom kraji.
 
Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná a prináša:
  • firmám príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických úloh
  • študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi
  • univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou
 
V rámci projektu majú firmy možnosť do 31. januára 2020 predkladať:
  1. Témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť
  2. Ponuky stáží pre študentov
  3. Návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou
 
Zoznam zapojených fakúlt, s ktorými môžu firmy nadviazať spoluprácu: 
Po zozbieraní navrhovaných tém záverečných prác a oblastí možnej spolupráce od firiem, jednotlivé fakulty vyselektujú tie, ktoré vedia v rámci svojej špecializácie a kapacít pokryť. Následne sa na jednotlivých fakultách uskutočnia podujatia, kde vybrané firmy dostanú priestor predstaviť seba, navrhované témy spolupráce a osobne sa stretnúť priamo so študentmi, výskumníkmi a vedením fakulty.
 
Ak máte záujem zapojiť sa do projektu, kontaktujte koordinátorku projektu Alexandru Gačevičovú prostredníctvom gacevicova@sario.sk