Podpora internacionalizácie MSP

Čo je národný projekt "Podpora internacionalizácie MSP?"

Podpora pre malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja realizáciou rôznych aktivít na Slovensku a v zahraničí.

 Aktivity Národného projektu

 

Výstavy a veľtrhy v zahraničí

Ponúkame priestor prezentovať sa v národných stánkoch a nadviazať kontakty s potenciálnymi zahraničnými partnermi a zákazníkmi na významných veľtrhoch a výstavách po celom svete.

 

Podnikateľské misie

Vytvárame príležitosť na nadviazanie kontaktov a rozvinutie spolupráce priamo prostredníctvom bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi na Slovensku aj v zahraničí.

 

Exportná akadémia

Pomáhame  zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného obchodu prostredníctvom proexportne zameraných seminárov.


 

Sourcingové a kooperačné podujatia

Ponúkame príležitosť rokovať so zahraničnými spoločnosťami o možnostiach zapojenia sa do ich subdodávateľských sietí, odbytu produkcie, formovania spoločných podnikov či prezentácie voľných výrobných kapacít a obchodných príležitostí.
 

Rozvoj dodávateľských reťazcov

Vytvárame systém rozvoja dodávateľských reťazcov s cieľom zvýšiť mieru vášho zapojenia do národných a nadnárodných dodávateľských sietí.