×

Podpora internacionalizácie MSP

Čo je národný projekt Podpora internacionalizácie MSP?

Národný projekt 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Prijímateľom Národného projektu je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR a partnerom je Slovak Business Agency.

Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

HLAVNÉ AKTIVITY  SARIO V NÁRODNOM PROJEKTE 'PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP'

Aktivita č. 1
Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach
Cieľom danej aktivity je zabezpečiť organizačnú a odbornú podporu MSP formou národnej prezentácie v zahraničí a medzinárodnej spolupráce na Slovensku a v zahraničí.

Aktivita č. 2
Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR
Danou aktivitou bude podporované zvyšovanie kvalifikácie MSP formou Exportnej akadémie, ako aj rozvoj dodávateľských reťazcov smerujúci k zvyšovaniu miery zapájania MSP etablovaných na území SR do subdodávateľských sietí  prostredníctvom zvyšovania ich kompetencií.

HLAVNÉ AKTIVITY SBA V NÁRODNOM PROJEKTE 'PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP'

Aktivita č. 3
Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ
Cieľom aktivity je podpora individuálnej účasti MSP na prezentačných podujatiach v zahraničí, vytvorenie poradenských a podporných služieb prostredníctvom Trade Pointov v jednotlivých krajoch SR, podpora alternatívnych obchodných a podporných platforiem a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ.

Aktivita č. 4
Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP
Aktivita nastavuje obsiahnutie rôznych druhov poradenstva vo vzťahu k podpore elektronického podnikania.

Agentúra SARIO bude poskytovať  v rámci Národného projektu nasledujúce typy podpory (bližšie  špecifikované na jednotlivých podstránkach):

  • podpora účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách,
  • zvyšovanie efektívnosti pri realizácii obchodných činností prostredníctvom účasti na podnikateľských misiách v SR a zahraničí,
  • zvyšovanie miery kooperácie so zahraničnými partnermi, ktorá povedie k posilneniu postavenia, udržateľnosti a konkurencieschopnosti MSP, prostredníctvom účasti na sourcingových a kooperačných podujatiach,
  • zvyšovanie odborných kapacít MSP prostredníctvom účasti na seminároch Exportnej akadémie,
  • sprehľadnenie aktuálnej situácie v dodávateľských reťazcoch do jednotlivých odvetví priemyslu a služieb na Slovensku prostredníctvom vytvorenia komplexnej interaktívnej mapy dodávateľov
  • identifikácia dlhodobých požiadaviek kľúčových odberateľov, medzier na trhu a nevyužitého potenciálu MSP etablovaných na slovenskom trhu, čo vyústi do objemového nárastu výroby v jednotlivých prevádzkach MSP a do zvýšenia ich exportu do zahraničia