SARIO služby na podporu exportu

Odbor zahraničného obchodu (OZO) agentúry SARIO zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných
a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu.


Kompletnú ponuku služieb SARIO na podporu exportu si môžete stiahnúť
v samostnej publikácií vo formáte PDF.

Možnosti štátnej podpory exportu:

Medzi prioritné oblasti služieb Odboru zahraničného obchodu patrí: 

 • sprostredkovanie konkrétnej ponuky slovenských výrobkov na zahraničné trhy a zahraničných dopytov do tuzemského podnikateľského prostredia
 • zabezpečenie prezentácie slovenských firiem na slovenských
  a zahraničných veľtrhoch a výstavách s cieľom aktívnej propagácie slovenského podnikateľského prostredia
 • organizovanie a sprevádzanie podnikateľských misií v zahraničí
  a na Slovensku
 • poskytovanie konzultačného a vzdelávacieho servisu zameraného
  na podporu exportu slovenských výrobkov
 • vytváranie atraktívnych teritoriálnych a sektorovo orientovaných projektov, zameraných na podporu hospodárskej spolupráce a rozvoj kooperačných aktivít
 • výmena informácií a spolupráca s partnerskými zahraničnými organizáciami
 • sústreďovanie informácií o zahraničných trhoch, medzinárodných tendroch a iných atraktívnych podujatiach v zahraničí
 • efektívna koordinačná činnosť s inštitúciami zainteresovanými do proexportnej politiky