Užitočné odkazy

 

   

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja

www.apvv.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra

www.siea.gov.sk

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy

www.asfeu.sk

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

www.vedatechnika.sk

Stimuly pre výskum a vývoj

http://stimuly.vedatechnika.sk

Štatistický úrad SR

www.statistics.sk

Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií

www.zpvvo.sk

Zväz priemyslu Slovenska

www.zpz.sk

Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk

Ministerstvo školstva SR

www.minedu.sk

Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR

www.cvtisr.sk

Slovenská akadémia vied

www.sav.sk