×

Možnosti privatizácie v Srbskej republike

Organizátori: MH SR, SARIO, Veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku 
Termín: 11.9.2014
Miesto : MH SR, Mierová 19, Bratislava 
Čas: 12,00 hod
Kontaktná osoba: Jasna Mernik, mernik@sario.sk, T:+421 910 828 330  

Vážení podnikatelia,

Agentúra SARIO v koordinácii s MH SR si Vás dovoľuje informovať o možnostiach investícií v Srbskej republike.
Prezentácia  na túto tému sa bude  konať  na Ministerstve hospodárstva SR dňa 11.9.2014 so začiatkom o 12,00 hod.
O možnostiach bude informovať Marko Nikolic, obchodný radca Veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku. 
 
Nový zákon o privatizácii schválil parlament Srbskej republiky
dňa 2. 8. 2014 a nadobudol účinnosť nadobudol dňa 13.8.2014.


Zákon o privatizácii poskytuje flexibilné metódy a modely privatizácie založené na reálnych trhových podmienkach. Zákon o privatizácii predpokladá privatizáciu formou modelu: predaja kapitálu, predaj imania, kapitálový prevod bez úhrady a strategických partnerstiev, prostredníctvom verejného ponukového konania s verejnou dražbou alebo verejným zhromažďovaním ponúk.

Okrem modelov a metód privatizácie, je ustanovená možnosť uplatnenia opatrení na prípravu a odľahčenie záväzkov subjektov privatizácie a to sú: podmienený odpis dlhu a to konverziou dlhu subjektu privatizácie do trvalého vkladu (konverzia).
 
V súlade so Zákonom o privatizácii, záväzná lehota na uskutočnenie privatizácie akciového kapitálu je do 31. decembra 2015. 
 
V portfóliu Agentúry na privatizáciu sa nachádza 502 materských a ich závislé dcérske spoločnosti, pre ktoré sa zverejňuje verejná výzva z nasledujúcich odborov činností:

Administratívne a podporné činnosti (13), stavebníctvo (51), verejná správa a obrana, záväzné sociálne poistenie (1), zdravotná a sociálna starostlivosť (16), informačné a komunikačné činnosti (73), vzdelávanie (1), ostatné služby (4), poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (35), nehnuteľnosti (1), spracovateľský priemysel (113), doprava a skladovanie (21), zásobovanie elektrickou energiou, plynu, teplom a klimatizácia (7), zásobovanie vodou, riadenie odpadovými vodami, kontrolovanie procesu odstraňovania odpadov a súvisiace činnosti (5), profesijné, vedecké a technické činnosti (67), veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel (83), umenie, zábavné a rekreačné činnosti (3), ubytovanie, stravovanie a pohostinstvá (21), finančné služby a poisťovníctvo (15).
 
Viac informácií nájdete na tomto linku.