Opatrenia ohľadom prenájmu nehnuteľností

štvrtok, 23. apríl 2020
Dňa 22. apríla 2020 Národná rada SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, na základe ktorej prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti (vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru) z dôvodu omeškania nájomcu s platením nájomného splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020.

Platí to len v prípade ak omeškanie nájomcu vzniklo v súvislosti s pandémiou COVID-19 a konkrétny dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený.

Účelom je poskytnutie plošnej ochrany nájomcom, ktorí sa v súvislosti s pandémiou ocitli v nepriaznivej životnej situácii znemožňujúcej dočasné platenie nájomného (vrátane úhrad za obvyklé plnenia).

Nárok prenajímateľa na nájomné a na nároky zo zodpovednosti za omeškanie počas týchto mesiacov nezaniká.