Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch (NRO)

Dátum: 
03 - 04 december 2019
Miesto: 
Banská Bystrica, Prešov
Cena: 
Bezplatne
Organizátor: 
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) Vás pozývajú na seminár, na ktorom budú predstavené aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v tzv. najmenej rozvinutých okresoch (NRO). 
Seminár je určený pre :
 • predstaviteľov samosprávy (obce, VÚC),
 • predstaviteľov okresných úradov,
 • zástupcov výborov pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a centier  podpory regionálneho rozvoja, ktorí sú v kontakte s podnikateľmi etablovanými na území svojich obcí, okresov a krajov.
Odborníci z MH SR a SARIO bližšie predstavia nasledovné nástroje:
 • Podmienky regionálnej investičnej pomoci a priblíženie možností uchádzať sa o túto formu podpory. 
  Počas tejto prezentácie sa napríklad dozviete aj to, že investičná pomoc je určená aj pre malé a stredné podniky, ktoré sú navyše pri hodnotení „zvýhodňované“. 
 • Predstavenie služieb agentúry SARIO pre podnikateľov.
  Priblížime vám možnosti asistencie podnikateľom pri realizácií investícií a expanzných zámerov, rôzne formy podpory exportných aktivít, asistencia pri získavaní kontraktov pre malé a stredné podniky a ako funguje úspešné prepájanie inovatívnych slovenských spoločností s nadnárodnými firmami.
 • Superodpočet nákladov na výskum a vývoj. 
  Predstavenie daňového zvýhodnenia, ktoré je k dispozícií aj pre malé a stredné podniky v NRO a má ich motivovať vynakladať viac prostriedkov na výskumno-vývojové účely a zvýšovať tým ich konkurencieschopnosť.
 • Aktuálne možnosti podpory podnikania z prostriedkov Operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR.
Vyberte si prosím mesto, v ktorom sa stretneme:
 • Banská Bystrica / 3. 12. 2019 / od 10:00 do 12:00
priestory Starej Radnice, Námestie SNP č. 1, Banská Bystrica.
Pre účastníkov z NRO Banskobystrickom kraji.
 • Prešov / 4. 12. 2019 / od 10:00 do 12:00
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Pre účastníkov z NRO v Prešovskom a Košickom kraji.

V prípade záujmu o účasť vyplňte online formulár, najneskôr do 22.11.2019. 
Účasť je bezplatná. Kapacita miestnosti je obmedzená. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo výberu v prípade prihlásenia vyššieho počtu spoločností.

Kontakt: Lucia Rusiňáková, Telefón: +421 2 58 260 121, Email: lucia.rusinakova@sario.sk