×
11.10.2022

Cookies v zmysle novej právnej úpravy zákona o elektronických komunikáciách (webinár)

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Cookies v zmysle novej právnej úpravy zákona o elektronických komunikáciách".

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami
 
Aj napriek skutočnosti, že nový zákon o elektronických komunikáciách a s ním aj  nové povinnosti vo vzťahu k používaniu cookies sú na Slovensku účinné už od 01.02.2022, stále sa môžeme stretnúť s riešeniami a prístupmi, ktoré možno bez akejkoľvek zdržanlivosti vyhodnotiť ako v rozpore s právnou úpravou.
 
Uvedená téma je významnejšia o to viac, že pri využívaní cookies narážame aj na právnu úpravu ochrany osobných údajov, ktorá je regulovaná osobitným právnym predpisom (GDPR).
 
Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s problematikou používania cookies, novými zákonnými požiadavkami, ktoré upúšťajú od konceptu „súhlasu nastavením webového prehliadača“ a vyžadujú aktívny súhlas návštevníkov webových stránok. Zároveň budú účastníci informovaní o tom, ako má vyzerať správny prístup pri plnení zákonných požiadaviek vo vzťahu ku cookies, upozornení na zásady a odporúčania pri tvorbe formy a obsahu tzv. cookie lišty a poukázané bude aj na niektoré nesprávne a často sa opakujúce prístupy. V neposlednom rade sa v rámci webinára vysporiadame so vzťahom medzi problematikou cookies a ochranou osobných údajov a identifikujeme možné následky nesplnenia si zákonných povinností.


REGISTRÁCIA 
Registrovať sa môžete do 5. 10. 2022 vyplnením registračného formulára.


 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.
 
Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk