×
15.11.2022 - 18.11.2022

Medzinárodný veľtrh Electronica Mníchov 2022

Miesto
Messe Munchen, Mníchov, Nemecko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Igor Uhlik, +421 910 828 109, E: igor.uhlik@sario.sk

Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Electronica 2022, ktorý sa bude konať v termíne 15.—18. novembra 2022.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Veľtrh Electronica v Mníchove je celosvetovo jeden z najväčších a najdôležitejších veľtrhov v oblasti elektroniky. Na veľtrhu sa očakáva účasť viac ako 3000 vystavovateľov a 70 000 návštevníkov.

Veľtrh ponúka excelentnú príležitosť prezentovať produkty z oblasti elektrotechnického priemyslu na tomto špecializovanom fóre s globálnou reputáciou a účasťou. Podujatie sa organizuje len každé 2 roky, čo ho robí ešte prestížnejším. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke electronica.de.
 
Sektory výstavy:
 • Automotive
 • Displeje
 • Elektromechanika
 • Elektronický dizajn (ED/EDA)
 • Embedded  systémy
 • EMS Služby elektronickej výroby
 • Semikonduktory
 • PCB a iné nosiče obvodov
 • Skúška a meranie
 • Mikro a nanosystémy
 • Pasívne komponenty
 • Senzory
 • Napájacie zdroje
 • Súčasti systému/Zostavy a subsystémy
 • Wireless
Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke electronica.de.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Electronica 2022 uhradí:
 • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
 • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
 • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
 • výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Electronica 2022, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. júla 2022.

      

   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk