×
03.03.2020 - 05.03.2020

Middle East Electricity — Energy Dubai 2020

Miesto
Dubai World Trade Centre, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu
v rámci národného stánku na medzinárodnom elektrotechnickom
a energetickom veľtrhu Middle East Electricity, Energy Dubai 2020,
ktorý sa bude konať v termíne 3.—5. Marca 2020.


Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh Middle East Electricity, Energy Dubai 2020 je jeden
z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu v regióne a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. Je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle,
čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.
 
Sektory výstavy:
 • automatizácia a kontrolné systémy
 • káblové inštalácie, prepínacie káble, systémy na správu káblov
 • komunikačné zariadenia
 • systémy regulácie energie, zariadenia na úschovu a distribúciu energie
 • izolačné materiály
 • osvetlenie, lampy, svietidlá, LED
 • obnoviteľná energia
 • nukleárna energia
 • elektronika
 • generátory
 • prenos energie
 • transformátory

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností
na veľtrhu Middle East Electricity, Energy Dubai 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku
a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace
s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 Slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2.
Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti,
ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.


 
Registrácia bude ukončená 31. októbra 2019.