×
22.11.2022 - 23.11.2022

Povinnosti exportérov a importérov v odpadovom hospodárstve (webinár)

Miesto
ONLINE
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323 E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Povinnosti exportérov a importérov v odpadovom hospodárstve. 

Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami. 

Dovážate zo zahraničia balený tovar? Balíte niečo do obalov alebo produkujete odpady v rámci svojej prevádzky? V tom prípade ste z hľadiska zákona o odpadoch považovaný za držiteľa či výrobcu vyhradeného výrobku.

Ak balíte tovar do obalu, hoci len do strečovej fólie, ste považovaný za výrobcu obalov, z čoho vyplýva množstvo povinností, a to od registráce na ministerstve cez výpočet množstiev, ich nahlasovanie do organizácií zodpovednosti výrobcov či ministerstvu až po platby do systému.

Predmetom webinára budú všetky zmienené povinnosti a fungovanie systému ako-takého, s dôrazom na povinnosti exportérov a importérov v odpadovom hospodárstve, ale aj  výnimky, ktoré môžete využiť, či už ide o administratívnu náročnosť, alebo platby do systému.
 
Webinárom bude sprevádzať Tomáš Schabjuk, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu v odpadovom hospodárstve pre firmy, s cieľom efektívnejšieho nakladania s odpadmi.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 11. novembra 2022.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk