×
26.09.2023

Rozšírená zodpovednosť výrobcov — obaly vs. odpady

Rozšírená zodpovednosť výrobcov — obaly vs. odpady
Miesto
webinár
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Rozšírená zodpovednosť výrobcov — obaly vs. odpady.

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Predávate niečo na trhu SR alebo dovážate niečo a je to zabalené v obaloch? Je jedno či to ďalej poskytujete občanom alebo firmám. Povinnosti s obalmi je potrebné mať vyriešené.

Na webinári sa dozviete, prečo sa odpady a obaly často miešajú a spôsobujú chaos. Naučíme sa povinnosti obalov oddeliť od tých odpadových, podobne ako jablká od hrušiek.

Na príkladoch z praxe si povieme o čo ide, čo by ste mali robiť, komu aké údaje nahlasovať a komu a koľko platiť. Pozrieme si aj ponuku spoločností, ktoré Vám danú agendu môžu zabezpečiť, teda firmy, ktoré majú povolenie od štátu.

Vaše otázky súvisiace s témou webinára zodpovie Ing. Tomáš Schabjuk, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu v odpadovom hospodárstve pre firmy a komunálnu sféru.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE