×
31.01.2023

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému 'Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu'. 
 
  • Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj je efektívna podpora výskumu a vývoja pre slovenské podniky zo všetkých odvetví a regiónov Slovenska. Podniky majú možnosť za obdobie 2022 odpočítať 100 % nákladov na výskum a vývoj ešte raz zo základu dane, čím ušetrenú daň môžu znova preinvestovať do výskumu a vývoja. A vďaka tomu sa stanú viac konkurencieschopnými na zahraničnom trhu. Na webinári sa dozviete, či má Váš podnik nárok na daňový superodpočet nákladov na výskum a vývoj a čo to treba urobiť pre jeho uplatnenie. Webinár bude vedený interaktívne, tzn. dôraz bude kladený na individuálne potreby a otázky účastníkov. Lektorom bude Ing. Martin Gondár, ktorý má  praktické skúsenosti  nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, kde už prebehli desiatky daňových kontrol v súvislosti so super odpočtom.

Cieľom webinára je informovať malé a stredné podniky o možnosti využiť super odpočet a podeliť sa s nimi so skúsenosťami pri jeho uplatňovaní v praxi. Webinár je určený pre inovatívne podniky realizujúce vlastný výskum, vývoj a inovácie na území SR.


REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 18. 1. 2023.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk