×
06.11.2023 - 07.11.2023

Webinár — "Ikeový" návod na informačnú bezpečnosť

Ikeový návod na informačnú bezpečnosť
Miesto
webinár
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému 'Ikeový návod na informačnú bezpečnosť'.

Tento webinár sa zameriava na oblasť informačnej bezpečnosti a ponúkne vám jednoduchý postup, ako krok za krokom zaistiť, aby všetky informácie, ktoré poskytujete počas surfovania na internete, používania rôznych aplikácií, prezentovania svojich podnikateľských nápadov, budovania svojej značky, riadenia firmy, komunikácie so zákazníkmi a mnohých ďalších digitálnych aj nedigitálnych aktivít, zostali v bezpečí.

V rámci tohto webinára sa budeme venovať aj aktivitám, ktoré každodenne vykonávate, bez toho aby ste si uvedomovali ich potenciálne hrozby. Nezáleží na tom, či máte s informačnou bezpečnosťou predchádzajúci skúsenosti, tento webinár vám pomôže získať potrebné znalosti, aby ste sa mohli bezpečne pohybovať v digitálnom svete.

Lektorkou webináru bude pani Veronika Krajčovičová, ktorá sa dlhodobo venuje poradenstvu pre malé a stredné podniky. Ako odborníčka na ochranu dát, informačnú a kybernetickú bezpečnosť, poskytuje týmto podnikom odborné poradenstvo, ktoré im pomáha udržať sa v bezpečí v digitálnom svete. 

REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete do 30. 10. 2023.

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia. 

 Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE