×
26.09.2023

SARIO sa zameriava na výrobcov technológií do veternej energetiky

SARIO sa zameriava na výrobcov technológií do veternej energetiky

Zástupca Odboru investičných projektov SARIO, Tomáš Salíni, sa aktívne zúčastnil posledného zasadnutia predstavenstva asociácie Wind Europe v Bruseli. Asociácia združuje viac ako 500 popredných spoločností z oblasti výroby, prevádzky veterných turbín a distribúcie elektriny získanej z vetra. 

Prezentácia SARIO bola zameraná na výhody podnikania na Slovensku a potenciál diverzifikácie už existujúcich dodávateľských reťazcov, práve na výrobu veterných turbín a ich komponentov. Podľa vyjadrenia Wind Europe, je SARIO prvou investičnou agentúrou, ktorej sa podarilo dostať pred takéto publikum od roku 2018.

Aktuálne ciele EÚ v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov rátajú s vybudovaním veterných turbín s kapacitou 420 GW do roku 2030. Aj keď je tento cieľ ťažko splniteľný, už len pre jeho čiastočné naplnenie je potrebné masívne navýšenie výrobných kapacít z oblasti veterných turbín a ich komponentov.

Nakoľko je v súčasnosti jedným z popredných cieľov EÚ zníženie závislosti od ázijských výrobcov, kladie sa veľký dôraz na ich umiestnenie práve v členských krajinách EÚ.

Slovensko v súčasnosti nedisponuje spoločnosťami zapojenými do dodávateľských reťazcov v tomto sektore. Avšak disponuje rozsiahlymi dodávateľskými reťazcami v oblasti automotive, strojárstva, elektrotechniky a rozsiahlym know-how práve v technických smeroch.

Nedávne úspešne vykázané investície z oblasti výroby tepelných čerpadiel (úspešné projekty, ktorým SARIO poskytlo asistenciu – Vaillant, Hoval, Winkelmann) ukazujú vysoký potenciál Slovenska pre získanie investícií aj do výroby technológií súvisiacimi s obnoviteľnými zdrojmi. 

Veterné turbíny a ich komponenty sa môžu stať ďalším dôležitým artiklom v portfóliu produktov SR.