Služby SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu poskytuje domácim i zahraničným investorom široké portfólio služieb na mieru.Odbor investičných projektov (OIP) agentúry SARIO pracuje na implementácii nastavenej stratégie pre zvyšovanie prílevu investícií s exportným potenciálom.
 
Služby na podporu investícií

 • prezentácia výhod Slovenska ako investičnej destinácie vrátane štatistických ukazovateľov
 • poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
 • asistencia pri výbere vhodnej nehnuteľnosti
 • identifikácia potenciálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • asistencia pri implementovaní investičných projektov
 • poradenstvo pri zakladaní spoločnosti na Slovensku
 • konzultácie pri získavaní osvedčenia o významnej investícii
 • tvorba sektorových a regionálnych analýz

Služby pre etablované spoločnosti

 • starostlivosť o firmy etablované na území SR so špeciálnym zameraním na kľúčových investorov
 • poradenstvo pri príprave a realizácii expanzií
 • identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
 • systematické riešenie problémov investorov na úrovni samospráv
  i štátnej správy
 • podpora inovatívnych aktivít a výskumu a vývoja 

Služby v rozsahu Koncepcie podpory centier podnikových služieb (BSC) na Slovensku

 • realizácia programu na podporu a starostlivosť o etablované BSC
  s cieľom ich ďalšieho rastu a rozširovania spektra ponúkaných služieb
 • aktívna podpora prílevu nových investícií v oblasti BSC a prezentácia Slovenska ako vhodnej destinácie pre tento typ investícií
 • poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci pre BSC
 • asistencia pri žiadosti o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR
 • komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy v prípade administratívnych, regulačných alebo iných záležitostí
 • prepájanie škôl, univerzít & výskumných centier s podnikateľskou sférou
 • zvyšovanie povedomia o aktivitách BSC na Slovensku


Všetky služby sú poskytované bezplatne.