×

Prepájanie firiem s univerzitami

DÔVOD vzniku 
Len 13% zamestnávateľov si myslí, že absolventi vysokých škôl sú dobre pripravení na prácu.[1] Podľa prieskumov je spokojnosť investorov s kvalitou akademického vzdelania nízka a rokmi sa znižuje.[2] Podiel inovátorov v národnom hospodárstve rokmi klesá a zaostáva za priemerom EÚ [3]. Slovensko má globálne jeden z najvyšších podielov študentov odchádzajúcich do zahraničia[4], pretože na našich univerzitách nemajú adekvátne podmienky na rozvoj svojho potenciálu. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je nedostatočná spolupráca univerzít s praxou.  Preto agentúra SARIO vytvorila novú agendu zameranú na ich prepájanie.  
 
Službami v oblasti prepájania firiem s univerzitami SARIO napĺňa nasledovné CIELE:

 • Navýšenie transferu technológií a výskumu z akadémie do praxe
 • Stimulácia inovácií v slovenských firmách
 • Zlepšenie praktických zručností absolventov, tak aby reflektovali požiadavky trhu

 
Vlajkovou loďou agendy je projekt "Prax pre univerzity, riešenia pre firmy"
V rámci projektu SARIO prepája firmy s univerzitami v oblasti:

 • Spoločných výskumno-vývojových projektov
 • Zadania koncoročných prác z praxe
 • Stáží


Vyjadrenia zapojených subjektov
Vyjadrenie jednej zo zapojených fakúlt: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Slovenská technická univerzita v Bratislave) Miloš Čambál, dekan „Rád by som vyjadril poďakovanie Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) za realizáciu projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0, ktorý vytvoril vynikajúcu možnosť na praktické prepojenie Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave s mnohými priemyselnými podnikmi. Počas týchto matchmaking podujatí vznikli konkrétne návrhy na spoluprácu v oblasti rozvoja praktických zručností študentov fakulty prostredníctvom stáží a 

 • riešenia záverečných prác v daných podnikoch, ako aj v oblasti spoločných odborných aj výskumno-vývojových projektov. Bez takéhoto úzkeho prepojenia na prax nemôžu (najmä technické) univerzity efektívne plniť svoje úlohy.“
 • Vyjadrenie dvoch zo zapojených firiem:

IAC Group (Slovakia) s.r.o., Lozorno Plant, Andrea Rebejová, HR Manager, „(...) Je dôležité prepojiť akademický priestor s praxou, komercializovať VaV a zabezpečiť, aby výsledky akademického výskumu našli svoje uplatnenie v praxi. Pre transfer znalostí je vzájomná interakcia medzi univerzitami a firmami veľmi dôležitá. Sme radi, že nám pri výbere partnerov na spoluprácu pomohlo aj SARIO v projekte Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0. Zdieľanie znalostí firiem a univerzít v modernej ekonomike patrí medzi dôležité procesy, ktoré nám môžu priniesť konkurenčnú výhodu. Vychováme si nové talenty, využijeme výskumno-vývojové kapacity univerzít, študentom pomôžeme priamo v závode nabrať praktické skúsenosti. A veríme, že mnoho zo študentov, s ktorými budeme spolupracovať sa zároveň stanú v budúcnosti aj našimi zamestnancami.”
MERCHANT, s.r.o., Tomáš Mlynka, Key account manager „Touto cestou by som sa aj ja Vám, ako aj celému realizačnému tímu SARIO, chcel veľmi pekne poďakovať za príležitosť byť aktívnou súčasťou projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0. Z pohľadu spoločnosti MERCHANT, s.r.o. hodnotíme podobné aktivity ako veľmi dôležité s veľkým potenciálom na budúce zlepšovanie podmienok kooperácie akademickej a súkromnej sféry.“
 
 
Rozbehnuté AKTIITY a VÍZIA

 1. Mapovanie výsledkov, facilitácia follow-upu podľa potreby.
 2. Realizácia ďalšieho ročníka projektu: „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0“.
 3. Tvorba databázy výskumno-vzdelávacích inštitúcií.
 4. Podpora budovania inovačného ekosystému v regiónoch v spolupráci so samosprávami.
 5. Aktívne členstvo v Priemyselnej rade Materiálovo technologickej fakulty STU a v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu Trnavského samosprávneho kraja.
 6. Vybavovanie ad hoc dopytov firiem a univerzít hľadajúcich partnerov na spoluprácu v oblasti VaV. 
 7. Vytvorenie národného projektu financovaného zo zdrojov EÚ, ktorý by nadväzoval na existujúce aktivity SARIO a finančne by podporil implementáciu spoluprác súkromného a akademického sektora sprostredkovaných agentúrou SARIO.

 
Výsledky pilotného projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 
 
Priebeh projektu Prax pre univerzity riešenia pre firmy 2.0
Výsledky projektu Prax pre univerzity riešenia pre firmy 2.0
 
V prípade záujmu o využije našich služieb, vyhľadanie vhodného partnera na spoluprácu, alebo zapojenie sa do 3. ročníka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0, prosím kontaktujte manažérku agendy:

KONTAKT
Barbora Szepeová, barbora.szepeova@sario.sk
 


[1] Zdroj: Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu, 2018, pwc
[2] Zdroj: Prieskumu Slovensko- nemeckej obchodnej komory medzi 176 zahraničnými investormi v r. 2017
[3] Zdroj: European Innovation Scoreboard 2019
[4] Zdroj: International student mobility: Share of national students going abroad, OECD